Základní služby osobní asistence

Základní činnosti

7
Činnost osobní asistence APP Slunečnice zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Přístup pracovníka APP Slunečnice k uživateli je zakotven v Etickém kodexu, který je považován za závazný. Vedením APP Slunečnice je pověřena ředitelka a jednatelka, případně zastupující sociální pracovník. Asistentky jezdí za uživatelem svým soukromým vozidlem.
Uživatel může smlouvu o poskytování sociální služby osobní asistence kdykoli ukončit bez udání důvodu. Poskytovatel může ukončit smlouvu pouze z důvodů, uvedených v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Základní činnosti
-

- dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí