Jak vše funguje

Služby - osobní asistence - terénní sociální služba

 

PRACOVNÍ DOBA V TERÉNU APP SLUNEČNICE  PO - NE  7:00 - 19:00

 

V případě zájmu o poskytování služeb kontaktujte ředitelku či sociální pracovnici, ty si s vámi domluví osobní schůzku. Na té dostanete všechny informace o naší službě, podmínky poskytování služeb (zda zájemce splňuje podmínky cílové skupiny, žije na území, kam služba dojíždí...). Budou vysvětleny všechny Vaše dotazy a předán návrh smlouvy, poté, dle Vašeho zájmu bude sepsána smlouva o poskytování služeb. Jednání může být přítomna rodina, soused či kdokoli, koho si sami přizvete. Každý uživatel musí mít uzavřenu písemnou smlouvu.

Zde najdete vzor smlouvy o poskytování osobní asistence a přílohu smlouvy Vnitřní pravidla pro uživatele
Smlouva o poskytování osobní asistence.pdf (485,5 kB)

Vnitřní pravidla pro uživatele.pdf (488,1 kB)

 

Odmítnutí klienta lze pouze ze zákonných důvodů, kdy poskytovatel:

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá

- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (v tomo případě vedeme evidenci a v případě uvolnění kapacity zájemce kontaktujeme)

- zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí takové sociální služby

- žádající osobě vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsícůz důvodu porušování povinností této smlouvy

 

Jak vše funguje?


• Osobní asistence je poskytována na základě projevení zájmu o službu, uzavření písemné smlouvy, podle individuálních potřeb zájemce a v jeho přirozeném prostředí.
• Uživatel má od pracovníků veškeré informace, týkající se poskytované sociální služby osobní asistence, rozsahu služeb, jejími principy, nabídkou jednotlivých služeb, jejími cenami a ostatními podmínkami, které se poskytování sociální služby osobní asistence týkají.
• Uživatel je seznámen se všemi možnostmi splnění jeho osobních cílů.
• Při uzavírání písemné smlouvy každý uživatel obdrží písemné informace o poskytované službě, ceník a vnitřní předpisy, které jsou jako příloha smlouvy, a kde jsou další konkrétní údaje.
• Každý uživatel je seznámen se všemi svými právy i povinnostmi, vyplývajícími ze smlouvy a z poskytování sociální služby osobní asistence.
• Rozsah služeb i druh konkrétních úkonů, které chce uživatel využívat, je dohodnut oběma stranami, vše na základě svobodné volby uživatele a s respektem k jeho konečnému rozhodnutí.
• Služby jsou poskytovány bez omezení času, a v místě, které si uživatel určí (v jeho přirozeném prostředí). Služba je poskytována každý den od 7 do 19 hodin.
• APP Slunečnice poskytuje služby základní, dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, které je povinna uživateli, v případě jeho zájmu, poskytnout.
• Dále poskytuje služby fakultativní, nad rámec základních služeb, které dle zájmu uživateli poskytne také, po vzájemné dohodě.
• Využité služby hradí uživatel ze státního příspěvku na péči nebo z vlastního příjmu.
• Služby se hradí vždy 1x za měsíc, kdy uživatel dostane podrobné a přehledné vyúčtování.
• Během poskytování služby se s klientem, který je aktivně zapojen do celého procesu, dojednávají jeho osobní cíle a podle nich se plánuje veškeré poskytování osobní asistence. Každý Klient má určeného svého klíčového pracovníka, se kterým tvoří individuální plán.
• Po dohodnuté době se poskytovaná osobní asistence hodnotí, aby byla zajištěna efektivnost a účinnost poskytované služby.
• V případě, že jsou cíle uživatele naplněny, poskytování osobní asistence končí, písemným ukončením smlouvy.
• V případě, že má uživatel další cíle nebo se již dohodnutých cílů nepodařilo dosáhnout, opět se naplánuje další postup poskytování osobní asistence a pokračuje se ve spolupráci.
• Při poskytování sociální služby osobní asistence, kterou poskytuje APP Slunečnice je dbáno na dodržování lidských i občanských práv a svobod osob, uživatel může vždy uplatňovat svoji vůli a svobodně rozhoduje o všem, co se týká poskytovaných služeb a spolupráce s pracovníky APP Slunečnice.
• Při poskytování osobní asistence se snaží pracovníci APP Slunečnice předcházet a zamezovat situacím, při kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi poskytovatelem a uživatelem, rizikovým situacím, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdrav. stavu či života uživatele.
• Pracovníci pomáhají uživateli uplatňovat jejich oprávněné zájmy v souvislosti s poskytovanou sociální službou, ale i v souvislosti s ostatními zdroji pomoci.
• Pracovníci APP Slunečnice se při poskytování sociální péče osobní asistence řídí zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, jeho dalšími prováděcími předpisy, Standardy kvality sociálních služeb, Vnitřními pravidly poskytovatele a Etickými kodexy a všemi platnými zákony.