Osobní asistence 

Základní informace

- APP Slunečnice je nezisková organizace, zapsaná v rejstříku ústavů vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 96 (dále APP Slunečnice)

Adresa sídla a kontaktního místa:                         

Dříteň 162

373 51 Dříteň

:                                                                            

057 63 444

Kontakty:                                                                 

Ředitelka: Bc. Jana Vodičková - tel. 723 900 285                              

Sociální pracovnice: Bc. Věra Jakimová - tel. 737 190 891

E-mail: 

papslunecnice@seznam.cz

Web:

www.papslunecnice.webnode.cz

Pracovní doba: 

poskytování osobní asistence v terénu - denně 7:00 - 19:00     provoz kontaktní kanceláře Po - Pá 8:00 - 14:00, jinak dle domluvy                  

základní sociální poradenství - po, út, čt 8:00 - 13:00, jinak dle domluvy

 

Podmínky pro poskytování služby

Druh sociální služby   identifikátor:  8 476 476                                      

Služba sociální péče – osobní asistence    

Forma sociální služby

Terénní

Místo poskytování služby je s dojezdem ke klientům žijících (není nutné trvalé bydliště)  na území do  20 km od Dřítně a Týna nad Vltavou

Kapacita:

počet klientů: 5 v daný okamžik

Okruh osob

cílová skupina:

  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři
  • věková struktura cílové skupiny: od 18 let věku

Poslání osobní asistence

Sociální služba - osobní asistence je terénní služba, jejímž posláním je umožnit, aby lidé s disabilitou z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění, tělesného či zdravotního postižení, ocitající se v nepříznivé sociální situaci, a jsou při tom odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a o svoji domácnost, mohli žít běžný způsob života, jaký žijí jejich vrstevníci.
Chceme pomoci našim klientům žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život v jejich přirozeném prostředí, ve svém domově či u svých blízkých a aby nebyli nuceni toto prostředí z důvodu disability opouštět.
Aktivně a smysluplně se snažíme pomoci uživatelům se začleňovat do společnosti a předcházet sociálnímu vyloučení.
Poslání chápeme jako veřejný závazek. Jeho plnění je každoročně ověřováno formou dotazníků a výsledky jsou zveřejněny ve výroční zprávě.

Pokud máte chuť se dotazníkového šetření účastnit, neváhejte nás kontaktovat!

Cíle osobní asistence

• Cílem osobní asistence, kterou poskytuje APP Slunečnice je aktivní uživatel, který s její pomocí zvládne všední věci a běžné každodenní činnosti ve svém přirozeném prostředí, rozhoduje o svém životě, zachovává svou osobnost a naplňuje své osobní cíle.
• Uživatel, který se začleňuje do společnosti, udržuje vztahy se svou rodinu, blízkými, přáteli i jinými lidmi a zapojuje se i do dalších aktivit.
• Uživatel, který si s pomocí poskytované služby udržuje dosavadní schopnosti a fyzickou i psychickou kondici, a dosahuje zlepšení těchto schopností nebo je i rozšiřuje.
• Odstraňování bariér, které člověku s disabilitou znemožňují fungovat plnohodnotně, suverénně a způsobem odpovídajícím jeho potřebám a přáním. Doplnění péče o uživatele tak, aby si zachoval co nejvyšší míru samostatnosti a integrity a zůstal co nejdéle v domácím prostředí.
• Psychicky vyrovnaný uživatel sociální služby osobní asistence, podporovaný při překonávání své tíživé situace a při zabezpečování základních životních potřeb, a to jak biologických, tak společenských.
• Poskytování sociální služby osobní asistence na území obcí s dojezdem do 20 km od Týna nad Vltavou nebo Dřítně. Zajištění dostupnosti služby i v okrajových lokalitách zmíněného území.
APP Slunečnice:
• umožňuje klidný a důstojný život uživatele v domácím prostředí
• podporuje dosavadní způsob života a osobní zvyklosti uživatele
• motivuje uživatele k samostatnosti a soběstačnosti
• podporuje uživatele v určení reálných osobních cílů a jejich naplnění
• pomáhá uživateli při udržování komunikace s rodinou
• poskytuje kvalitní sociální služby, které vychází z individuálních potřeb uživatele

Zásady poskytovaných služeb
1. Dodržujeme zákony
Osobní asistence je poskytována v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcími vyhláškami (Předpis č. 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách) v platném znění.
2. Dodržujeme mlčenlivost
S osobními údaji pracujeme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podle ustanovení § 100 Zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, v platném znění.
Vycházíme ze Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; Zákona č. 209/1992 Sb., o úmluvě o ochraně lidských práv a svobod, v platném znění; Zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních lidských práv a svobod, v platném znění; aj.
3. Dodržujeme etické zásady
Vycházíme z etických norem (Etický kodex sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách). Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost osob.
4. Maximální naplňování práv uživatele
Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů a tato práva byla maximálně naplňována. Péče je poskytována v zájmu osob, v náležité kvalitě, a takovým způsobem, jež zaručuje důsledně dodržování lidských práv a základních svobod osob.
5. Garance bezplatného základního sociálního poradenství
APP Slunečnice zajišťuje každému bezplatné základní sociální poradenství, o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejímu předcházení. Jedná se o každého občana, který kontaktuje pracovníky APP Slunečnice, či jinak projeví zájem o poskytnutí informací či pomoci.
6. Individualizovaná podpora uživatele
Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb každého uživatele a je poskytována na základě osobních cílů jednotlivých uživatelů. Prostředkem naplňování těchto
STANDARD Č. 1
4
cílů je individuální plán podpory, který se vyhodnocuje a operativně mění, a vychází z přání a potřeb uživatele. Je vždy respektován jeho názor. Ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Rozsah a forma pomoci a podpory, kterou poskytuje APP Slunečnice, zachovává lidskou důstojnost a jedinečnost každého klienta.
7. Zapojení uživatele do spolurozhodování
Pracovníci APP Slunečnice berou uživatele jako rovnocenného partnera, respektují jeho přání, volbu a jeho konečné rozhodnutí o tom, v čem skutečně potřebuje pomoc osobní asistence a co dokáže sám. Působíme na uživatele aktivně a podporujeme jejich samostatnost. Uživatel se samostatně podílí na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti a respektuje jeho názor. Toto je naplňováno v procesu individuálního plánování.
8. Motivace uživatele služeb
Motivujeme klienty k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.
9. Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele
Velký důraz je kladen na motivaci a sociální začleňování uživatelů. Poskytované služby podporují zapojení uživatele do života společnosti, uživatel je podporován ve využívání vnějších dostupných služeb. O dalších službách, které jsou v jeho okolí dostupné, je informován sociální pracovnicí organizace, která v případě zájmu zprostředkuje kontakt.
10. Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech
Respektujeme soukromí uživatelů. I když poskytované služby pokrývají jen část potřeb uživatele, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě apod. Podporujeme soběstačnost a nezávislost uživatele.
STANDARD Č. 1
5
11. Řešení problémů na základní úrovni
Jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem na daném místě a na nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze.
12. Odpovědnost poskytovatele
Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány ve Standardech kvality sociálních služeb, č.9 (Personální a organizační zajištění soc. služby) a ve Vnitřních předpisech poskytovatele, včetně příslušných kompetencí, a z toho plynoucích odpovědností.
13. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na odpovídající kvalifikaci pracovníků, pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb, a na další vzdělávání zaměstnanců.
14. Transparentnost při poskytování služeb
Veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěná dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.

Zásady poskytovaných služeb

1. Dodržujeme zákony
Osobní asistence je poskytována v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcími vyhláškami (Předpis č. 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách) v platném znění.
2. Dodržujeme mlčenlivost
S osobními údaji pracujeme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podle ustanovení § 100 Zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, v platném znění.
Vycházíme ze Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; Zákona č. 209/1992 Sb., o úmluvě o ochraně lidských práv a svobod, v platném znění; Zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních lidských práv a svobod, v platném znění; aj.
3. Dodržujeme etické zásady
Vycházíme z etických norem (Etický kodex sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách). Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost osob.
4. Maximální naplňování práv uživatele
Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů a tato práva byla maximálně naplňována. Péče je poskytována v zájmu osob, v náležité kvalitě, a takovým způsobem, jež zaručuje důsledně dodržování lidských práv a základních svobod osob.

5. Garance bezplatného základního sociálního poradenství
APP Slunečnice zajišťuje každému občanovi bezplatné základní sociální poradenství, o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejímu předcházení. Jedná se o každého občana, který kontaktuje pracovníky APP Slunečnice, či jinak projeví zájem o poskytnutí informací či pomoci v řešení své nepříznivé sociální situace.
6. Individualizovaná podpora uživatele
Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb každého uživatele a je poskytována na základě osobních cílů jednotlivých uživatelů. Prostředkem naplňování těchto cílů je individuální plán podpory, který se vyhodnocuje a operativně mění, a vychází z přání a potřeb uživatele. Je vždy respektován jeho názor. Ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Rozsah a forma pomoci a podpory, kterou poskytuje APP Slunečnice, zachovává lidskou důstojnost a jedinečnost každého uživatele.
7. Zapojení uživatele do spolurozhodování
Pracovníci APP Slunečnice berou uživatele jako rovnocenného partnera, respektují jeho přání, volbu a jeho konečné rozhodnutí o tom, v čem skutečně potřebuje pomoc osobní asistence a co dokáže sám. Působíme na uživatele aktivně a podporujeme jejich samostatnost. Uživatel se samostatně podílí na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti a respektuje jeho názor. Toto je naplňováno v procesu individuálního plánování.
8. Motivace uživatele služeb
Motivujeme uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

9. Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele
Velký důraz je kladen na motivaci a sociální začleňování uživatelů. Poskytované služby podporují zapojení uživatele do života společnosti, uživatel je podporován ve využívání vnějších dostupných služeb. O dalších službách, které jsou v jeho okolí dostupné, je informován sociální pracovnicí organizace, která v případě zájmu zprostředkuje kontakt.
10. Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech
Respektujeme soukromí uživatelů. I když poskytované služby pokrývají jen část potřeb uživatele, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě apod. Podporujeme soběstačnost a nezávislost uživatele.
11. Řešení problémů na základní úrovni
Jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem na daném místě a na nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze.
12. Odpovědnost poskytovatele
Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány ve Standardech kvality sociálních služeb, č.9 (Personální a organizační zajištění soc. služby) a ve Vnitřních předpisech poskytovatele, včetně příslušných kompetencí, a z toho plynoucích odpovědností.
13. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na odpovídající kvalifikaci pracovníků, pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb, a na další vzdělávání zaměstnanců.

14. Transparentnost při poskytování služeb

Veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěná dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.